Wildlife Estates Label in
Nederland

1

Over het Label

2

Nederlandse WE
Delegatie

3

Hoe kan u het
label krijgen?

4

Hoe kan het Label
worden verlengd?

Over het Label

In 2005 werd het Wildlife Estates (WE) Label in het leven geroepen om actief duurzaam beheer op landgoederen te behouden, zichtbaar te maken en aan te moedigen tot behoud en versterking van de biodiversiteit.

Het WE Label fungeert als een reactie op de factoren die een bedreiging vormen voor de Europese habitats (zoals de achteruitgang van aantallen soorten, de verstedelijking, de omzetting van productiesystemen, vervuiling, klimaatverandering, de verspreiding van invasieve uitheemse soorten, enz.).

Onze vier hoofddoelstellingen:

1. Praktisch

Herkennen, bevorderen en ondersteunen van goed beheer van gebieden binnen de Europese Unie.

2. Communicatie:

Het bevorderen van goed landbeheer en vooral duurzame jacht en visserij in de richting van het publiek en politieke autoriteiten.

Het bevorderen van communicatie over het duurzame beheer van landgoederen (natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij) richting publiek en politiek.

3. Politiek:

Landgoedeigenaren de mogelijkheid geven om de uitvoering van het nationale en EU-beleid te be"invloeden en aan te passen door middel van sterke lobby activiteiten (Natura 2000, de EU-biodiversiteits-
strategie voor 2020, de PAC na 2013).

4. Netwerk:

Een Europees netwerk tot stand brengen om synergiën te creëren, ervaringen uit te wisselen en een gelegenheid om zakenrelaties te ontwikkelen.

Praktisch
Communicatie
Politiek
Netwerk

Nederlandse WE Delegatie

WE délégation

Het Wildlife Estates Label wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse WE delegatie.

Het eerste label in Nederland werd op 23 februari 2010 uitgereikt aan Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het dekt ongeveer 5400 hectare in totaal, omsloten door hekken, en bestaat uit 3.200 hectaren bos en 2.200 hectaren open terrein, zoals heidegebied en ongeveer 60 hectaren stuifzand. De bossen zijn meestal opgebouwd uit de eerste generatie Grove dennenbossen, maar ook oudere gemengde bossen. Door het hele gebied zijn er sporen en paden. Binnen de heidevelden komen vennen en veentjes voor die gevormd worden als gevolg van de lokale water stagnatie.

Vanwege haar centrale ligging in Nederland speelt Het Nationale Park De Hoge Veluwe een belangrijke rol in het Nationaal Natuurnetwerk van Nederland. Het Park is ook onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk.

Voor contactgegevens klik hier.

1
Over het Label
2
Nederlandse WE Delegatie
3
Hoe kan u het label krijgen?
4
Hoe kan het Label worden verlengd?

Hoe kan u het label krijgen?

Elke deelnemer dient beiden niveaus te hebben ondertekend vooraleer deze in aanmerking kan komen voor het WE Label:

Niveau 1:

Het ondertekenen van het WE Label Handvest.

Niveau 2:

Het invullen van de WE Label Vragenlijst

Het Handvest moet ondertekend worden alvorens het WE label toegekend kan worden. Succesvolle kandidaten zullen het WE Label ontvangen. Het label is geldig voor een periode van 5 jaar.

Indien u het WE Label wilt verkrijgen, neem dan contact op met de Nederlandse Delegatie, die u van de nodige informatie kan voorzien (WE handvest, WE Vragenlijst). Na de ondertekening van het WE Label Handvest en het invullen van de vragenlijst zal de kandidaat worden gecontroleerd door de Nederlandse Evaluatie Commissie. Deze laatstgenoemde beslist of de kandidaat voldoet aan de vereisten om het label te verkrijgen en geeft aanbevelingen voor verbetering indien dit nodig is. De Nederlandse Evaluatie Commissie rapporteert het Europese secretariaat (ELO kantoor) in Brussel voor de bekrachtiging van succesvolle aanvragen en voor de afgifte van het WE Label. Het volledige proces wordt gecoördineerd door de Nederlandse Delegatie.

De lijst met contactgegevens van elke nationale delegatie is hier beschikbaar.

De lijst van de gelabelde landgoederen is hier beschikbaar.

Comment obtenir le Label?

Hoe kan het Label worden verlengd?

Zodra het WE label wordt toegekend door de internationale Jury geldt het voor 5 jaar en kan gemakkelijk verlengd worden.

De WE Nationale Delegatie zal de aanvrager informeren over de beëindiging van het WE Label en zal een afspraak met hem/haar plannen om de vernieuwing van de procedure te bespreken. Het WE Label vernieuwingsproces richt zich op veranderingen die zich hebben voorgedaan op het landgoed sinds de eerste audit. De taak van de WE Nationale Delegaties is om na te gaan of er zich substantiële veranderingen hebben voortgedaan in het landbeheer tijdens de afgelopen 5 jaren.

Het Label vernieuwingsproces bestaat uit twee stappen:

Stap 1:
Stap 2:
De aanvrager zal een vragenlijst invullen die bestaat uit een aantal eenvoudige vragen.
Twee situaties kunnen optreden:
Geen substantiële veranderingen werden ervaren op het landgoed en in het beheer ervan. De Nationale Delegatie en de aanvrager maken beide een kort verslag van de kleine veranderingen (indien van toepassing) ter aanvulling van de oorspronkelijke aanvraag en sturen dit aan het Europese secretariaat.
Belangrijke veranderingen werden ontdekt op het landgoed en in het beheer ervan. Bijvoorbeeld, landgebruik; verandering van de eigenaar; beheer; enz. Daarom zal de Nationale Delegatie van het landgoed de WE vragenlijst opnieuw invullen om de bijgewerkte informatie over het landgoed te verstrekken.
active